Unge, uføretrygd og arbeidslivet

Thoughtful male student leaning on windowSå mange som 17902 personer i alderen 25 til 34 år mottar uføretrygd melder P4. NAV rapporterer også en økning på 74% uføretrygdede de siste ti årene innenfor denne aldersgruppen. https://www.p4.no/nyheter/flere-unge-ufore/artikkel/690564/. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er dermed på sitt høyeste siden midten av 90-tallet.

Økningene er størst i aldersgruppen 20 og 29 år. Denne gruppen er også rapportert til å hatt størst vanskeligheter med å kunne gjennomføre sitt skoleløp.  Mange av disse har hatt høyt fravær og har falt utenfor. Flere av disse står uten utdannelse i tidenes tøffeste arbeidsmarked for unge samtidig som antallet i samme aldersgrupper sliter med psykiske utfordringer.

Regjeringen har satt inn flere tiltak; som mer midler til rusforebygging, økt satsning på psykisk helse, og tiltak for å hindre fravær i skolen, for å forebygge «utenforskap». Mye er gjort, men mye gjenstår.

Å falle utenfor skolen bidrar til en forverring i livet. At en stor gruppe står uten utdanning, og ikke får arbeid, kan slite på psykisk. Flere av disse unge blir stort sett satt på helseytelser i trygdesystemet, mens mangelen på arbeid, og tilrettelagt arbeid er en del av det egentlige problemet. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle som mottar stønad og ytelser, men allikevel nok til at vi bør ta tak i det. At unge som kunne ha fungert i arbeidslivet i ulike tilpassede stillinger blir satt på uføretrygd og helsestønader i påvente av arbeid er ikke bærekraftig. Hverken for velferdssamfunnet vårt, eller for den enkelte. Arbeid og aktivitet er å anse som en frisklivsfaktor for et menneske, og den sosiale kontakten med andre på arbeidsplassen er sunn for de fleste. Derfor er det for mange en slags krise å få uføretrygd.

Merkelig nok blir det stadig færre eldre uføre, et paradoks når man tar i betraktning at antallet unge uføre går opp. For å få ned antall unge uføre bør man se nærmere på disse punktene for å flere unge med i arbeidslivet.


  • Det må bli enklere å kombinere trygd og arbeid
  • Vi bør sørge for at flest mulig består videregående skole
  • NAV må i større grad bistå uføretrygdede og stønadsmottakere med å tilegne ny kompetanse og omskolering
  • Det bør være mulig for stønadsmottakere å gjennomføre videregående opplæring uten å miste all stønad.
  • Flere lavterskeltilbud for elever i videregående skole som har fokus på mestring, stressmestring og psykisk helse.

 

Aina Stenersen, Oslo FrP 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits